Romatizmal artrit

Romatizmal artrit

Romatizmal artrit nedir ? Romatizmal artrit gençlerde görülen özel tip bir artrit türüdür ve kadınlarda erkeklerden bire-üç oranında fazla rastlanmaktadır. Karakteristikleri değişik oranlarda. şişkinlikler, sancı, iltihaplan­ma ...

Romatizmal artrit

Romatizmal artrit nedir ? Romatizmal artrit gençlerde görülen özel tip bir artrit türüdür ve kadınlarda erkeklerden bire-üç oranında fazla rastlanmaktadır. Karakteristikleri değişik oranlarda. şişkinlikler, sancı, iltihaplan­ma ...

Romatizmal artrit
07 2008 - 18:14

Romatizmal artrit nedir ?
Romatizmal artrit gençlerde görülen özel tip bir artrit türüdür ve kadınlarda erkeklerden bire-üç oranında fazla rastlanmaktadır. Karakteristikleri değişik oranlarda. şişkinlikler, sancı, iltihaplan­ma ve eklem dokularının sakatlanmalarıdır. Hastalık kronik olup hastalık boyunca bazen sakinleşmek, bazen de şiddetlenme belirti­leri gösterir. Hastalık ilerleyen nitelikte ise ve tedaviye başvurulamazsa ciddî sakatlıklar ve şekil bozukluklarına neden olabilmekte­dir.

Romatizmal artrit en çok hangi oynaklarda görülür ?
Parmak eklemlerinde, bileklerde, dizlerde, ayak bileklerinde ve omurga kemiğinde.

Romatizmal artrit eklemlerdeki belirtilerden başka belirtiler de gös­terir mi ?
Evet. Nöbet, zafiyet, kilo kaybı, gibi belirtiler eklemlerdeki belirti­lerle birlikte kendilerini gösterebilir.

Romatizmal artritin sebebi nedir ?
Romatizmal artritin nedeni bilinmemektedir.

Romatizmal artritten rahatsızlanmış hastaların durumu ne olabilir ?
Tedavi olmadıkları takdirde bu gibi hastaların yaklaşık % 10-15′i ilk nöbetten sonra kendiliklerinden iyileşirler ve kriz yenilenmez. % 35′i iyileşme gösterirler ve kendilerinde hafif belirtiler kalır. Yaklaşık % 50′sinde ise inatçı, ilerleyen ve sakatlık yapan eklem sakatlığı izleri kalır. % 20′si er geç ciddî derecede sakat kalırlar.

Romatizmal artritin tedavisi nedir ?
a. Genel tedavi usulleri arasında yeterli derecede dinlenme, mümkün olduğu oranda duygusal sıkıntılardan kaçınma ve dengeli bir perhizin devamı mümkündür.
b. Hastalanmış .olan eklemlere banyo ve diatermi gibi lokal psiko­terapi tedavi usullerinin tatbiki.
c. Aşağıda gösterilen ilâçların kullanılması:
1—Salisilatlar (sodyum salisilat ve aspirin) çok kez acıları dindirirse de bunların tedavi etme nitelikleri yoktur.
2—Kortizon, ACTH ve bu gibi kimyasal maddeler krizlerin yatışmasına yardımcı olabilirlerse de, bunların verilmesi ke­sildiği zamanlar hastalık belirtileri yeniden kendilerini gös­terirler. Bütün başka terapi usulleri yetersiz kaldığı za­manlarda çok kez kortizon tipi ilâçlar ciddî şekilde etkilen­miş olan eklemlere enjeksiyonla verilir.
3—Enjeksiyon yoluyla verilen altın tuzları, bazı romatizmal arteriti olan hastalara yardımcı olabilir. Ancak bu tür enjeksiyonlar ciddî toksik tepkiler yapabileceklerinden bunların çök dikkatle enjekte edilmesi gereklidir.
4—Yeni kullanılmaya başlanan «Phenylbutazone» bazı romatizmal artriti olan hastalarda iyileşme belirtileri göstermek­tedir. Ancak bu ilâç vücutta çok ciddî yan tesirler göstere­bileceğinden sürekli tıbbî kontrol olmadan devamlı kulla­nılması doğru olmaz, .
5—Bir kısım romatizmal artritli hastalar bazı sıtmaya karşı
kullanılan ilâçların verilmesiyle çok iyi sonuçlar alınmış­tır.
6—«İndocin» gibi bazı sentetik ilâçlar da romatizmal artritli
hastalarda kullanılmış ve çok ümit verici sonuçlar elde edilmiştir.
d. «İndocin» ve «Motrin» gibi yeni ilâçların romatizmal artritin te­davisinde çok yararlı olduğu görülmüştür.

Romatizmal artritin tedavileri ne derece tesirlidir ?
Romatizmal artritin bilinen bir tedavi yolu olmadığı kabul edilme­lidir. Yukarıda gösterilen tedavi usulleri ancak hastanın semptom­larını hafifletmekte ve hastalık sırasında ileri safhalarda yardım­cı olabilmektedirler. Had safhada kullanılan tedavi yöntemleri ek­lemlerdeki hasarları azaltabilirse de, tedaviden önce yerleşmiş bir sakatlığın düzeltilmesinde yararlı olamaz.

Stili hastalığı nedir ?
Çocuklarda görülen bir tür romatizmal artrittir.

«Spondylitis» nedir ?
Omurgalarda ve ona bağlı kemik yapılarında görülen özel bir artrittir. Genellikle genç yaştaki erkeklerde rastlanır.


4973 .

  • 0
x